[63] UNCLOS: Vùng đáy biển quốc tế (the Area)

Phát biểu của Đại sứ Pardo năm 1967 - Phạm vi địa lý - Quy chế di sản chung của nhân loại - Thỏa thuận thực thi năm 1994 Vùng đáy biển quốc tế - tên gọi chính thức là Vùng (the Area) – là một trong ba vùng biển mới được xác lập theo... Continue Reading →

Advertisements

[62] UNCLOS: Biển cả (High seas)

Định nghĩa và giới hạn địa lý - Quy chế pháp lý của biển cả Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) quy định quy chế pháp lý của 07 vùng biển, trong đó 05 vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia (nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh... Continue Reading →

[61] Phán quyết ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Tòa ICJ về Bồi thường thiệt hại trong Vụ việc giữa Costa Rica và Nicaragua

Giới thiệu – Các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh vấn đề bồi thường thiệt hại – Bồi thường thiệt hại về môi trường – Phương pháp đánh giá thiệt hại môi trường – Phán quyết năm 2018 và “Các điều khoản về trách nhiệm quốc gia” năm 2001 của ILC Đây là phán quyết... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑