[48] Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng bầu 05 thẩm phán Toà ICJ năm 2017

Năm 2018 Toà ICJ sẽ có 05 thẩm phán hết nhiệm kỳ. Ngày 09 tháng 11 năm 2017, trong cuộc họp bầu cử thứ nhất, Đại hội đồng (ĐHĐ) và Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã bầu 04 thẩm phán Toà ICJ, trong đó ba thẩm phán tái cử thành công và... Continue Reading →

Advertisements

[43] Báo cáo hoạt động của Toà ICJ trước Đại hội đồng LHQ ngày 26/10/2017

Ngày 26/10/2017 Chánh án Toà ICJ – Thẩm phán Ronny Abraham – đã có báo cáo đọc trước Đại hội đồng LHQ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Toà trong năm vừa qua (tính từ 01/8/2016 – hết tháng 7/2017).[1] Chánh án đã điểm qua các công việc của Toà ICJ, bao... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑