[61] Phán quyết ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Tòa ICJ về Bồi thường thiệt hại trong Vụ việc giữa Costa Rica và Nicaragua

Giới thiệu – Các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh vấn đề bồi thường thiệt hại – Bồi thường thiệt hại về môi trường – Phương pháp đánh giá thiệt hại môi trường – Phán quyết năm 2018 và “Các điều khoản về trách nhiệm quốc gia” năm 2001 của ILC Đây là phán quyết... Continue Reading →

Advertisements

[60] Phán quyết ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Tòa ICJ về Phân định biển giữa Costa Rica và Nicaragua

Giới thiệu - 1. Phân định lãnh hải: điểm đầu đường phân định có tính chất di động do địa hình không ổn định – Một phần lãnh thổ nhỏ của Nicaragua nằm trong lãnh thổ của Costa Rica - 2. Phân định EEZ và thềm lục địa: Tác động của các hiệp định và... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑