[66] Trách nhiệm pháp lý quốc tế của Quốc gia

Giới thiệu chung - Hành vi sai phạm quốc tế - Nội dung trách nhiệm pháp lý – Hoàn cảnh loại trừ tính chất sai phạm – Vi phạm nghiêm trọng quy phạm jus cogens – Quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với quốc gia sai phạm – Biện pháp đối kháng "Any... Continue Reading →

Advertisements

[65] Hòa giải thành công trong phân định biển giữa Australia và Timor Leste

Bối cảnh – Hòa giải bắt buộc theo UNCLOS – Cơ cấu và chức năng của Ủy ban Hòa giải theo Phụ lục V UNCLOS – Phản đối thẩm quyền của Ủy ban Hòa giải – Tiến trình hòa giải giữa Timor Leste và Australia Ngày 06 tháng 03 năm 2018, tại Trụ sở Liên... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑